„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program edukacji antytytoniowej opracowany w Instytucie Matki i Dziecka przez zespół autorów: Janusza Szymborskiego, Witolda Zatońskiego, Aldonę Sito, Ewę Łukasik, Magdalenę Korzycką-Stelmach   i Agnieszkę Małkowską. Przeznaczony jest dla uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej  i I-III szkoły gimnazjalnej.

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów
starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Cel główny programu:
 1. Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów.

Cele szczegółowe programu:

 1. Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 2.  Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu.
 3. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 4. Kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Oczekiwane efekty realizacji programu:

Przyswojenie wiedzy o tym, że:

 1. Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem.
 2. Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne.
 3. Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia.
 4. Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości.
 5. Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina. rówieśnicy i środki masowego przekazu.
 6. Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali.
 7. Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież.
 8. Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia.
 9. Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym

Kształtowanie postaw:

 1. Zobowiązujących do niepalenia.
 2. Dumy z faktu niepalenia.
 3. Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia.
 4. Odpowiedzialności za własne zdrowie.

Rozwinięcie umiejętności do:

 1. Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu.
 2. Wspieranie innych ludzi, by nie podejmowali palenia.
 3. Przeciwstawiania się paleniu tytoniu.
 4. Określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
 5. Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem.